Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

Sdružení Klíček

Personální obsazení
sipka Stanovy

Kontakt
 
Stanovy

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 - Název a postavení organizace

Plný název organizace zní: "Sdružení Klíček - Sdružení příznivců a přátel Nadace Klíček pro pomoc vážně nemocným dětem a jejich rodinám" (dále jen Sdružení). Sdružení je dobrovolnou, neprofesionální organizací, sdružující své členy z řad občanů bez rozdílu věku, národnosti, víry či společenského postavení, jejichž postoje jsou blízké ideálům Nadace Klíček, a kteří se chtějí aktivně podílet na pomoci vážně nemocným dětem a jejich rodinám.

Článek 2 - Sídlo Sdružení

Sídlem Sdružení je Praha.

Článek 3 - Poslání a cíle Sdružení

Hlavními úkoly Sdružení jsou zejména:

 1. Odstraňovat bariéry mezi vážně nemocnými dětmi, jejich rodinami, zdravotnickými institucemi a veřejností.
 2. Zasazovat se o humanizaci dětských nemocnic a samotné hospitalizace, podporovat základní lidská práva hospitalizovaných dětí a jejich rodin, zavádět do dětských nemocnic funkci dobrovolníka a herního terapeuta.
 3. Vyvíjet vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na lidskou stránku ošetřovatelské péče, včetně organizování domácích i zahraničních kursů pro dobrovolníky, herní terapeuty a střední zdravotnický personál; pořádat přednášky pro členy Sdružení i širší veřejnost.
 4. Vyvíjet publikační činnost, podporovat domácí i zahraniční informační výměnu a prakticky se zasazovat o přirozené sbližování vážně nemocných a zdravé části populace, o odstraňování situací, v nichž dochází k sociální a/nebo materiální izolaci.
 5. Zdůrazňovat význam obyčejných a přirozených věcí v životě nemocných dětí.
 6. Dávat prostor všem, kdo cítí potřebu pomoci hospitalizovaným dětem a dětem v izolaci.
 7. Chránit soukromí vážně nemocných dětí a jejich rodin před agresívními reklamními kampaněmi a jinými kampaněmi oslovujícími veřejnost neetickým emocionálním vydíráním. 8. Podporovat zodpovědný a poučený přístup k vlastnímu zdraví.

II. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

Článek 4 - Členství

 1. Členem se může stát každý občan České republiky nebo jiný státní příslušník starší 15 let, který má zájem na jakékoli činnosti směřující k pomoci vážně nemocným dětem a jejich rodinám.
 2. Čestným členem může být jmenován kdokoli, tedy osoba fyzická i právnická, pokud její postavení nebo práce představuje pro Sdružení mimořádný přínos.
 3. Výše ročního členského příspěvku je dobrovolná.

Článek 5 - Práva a povinnosti členů

 1. Aktivně se podílet na naplňování cílů Sdružení.
 2. Platit roční příspěvek, jehož výše je dobrovolná.

Článek 6 - Vznik a zánik členství

 1. Členství vzniká dnem přihlášení a registrace v sídle Sdružení, které si vede přehled o svých členech.
 2. Členství ve Sdružení zaniká:
  1. úmrtím člena
  2. písemným prohlášením o vystoupení
  3. vyloučením pro jednání neslučitelné s posláním Sdružení; vyloučení musí potvrdit nadpoloviční většina přítomných účastníků valné hromady.

III. ORGANIZAČNÍ A MAJETKOVÁ USTANOVENÍ

Článek 7 - Organizační struktura Sdružení

 1. Nejvyšším orgánem Sdružení je valná hromada, která rozhoduje o hlavních směrech a aktuálních prioritách činnosti Sdružení.
 2. Z řad účastníků valné hromady jsou na dvouleté období voleni členové správní rady a dozorčí rady Sdružení. Do první valné hromady řídí činnost Sdružení správní rada Nadace Klíček.
 3. Řádná valná hromada je svolávána jednou za dva roky, mimořádnou může v případě potřeby kdykoli svolat správní rada.
 4. Správní rada je výkonným orgánem Sdružení a řídí jeho činnost. Je složena z presidenta, vicepresidenta a pěti dalších členů. Jménem Sdružení je oprávněn jednat president a vicepresident.
 5. Členství ve správní radě je dobrovolné a nehonorované.
 6. Zasedání správní rady svolává její president dle potřeby, zpravidla dvakrát ročně.
 7. Kontrolním orgánem Sdružení je tříčlenná dozorčí rada, již na dvouleté funkční období volí valná hromada. Členství v dozorčí radě je dobrovolné a nehonorované.

Článek 8 - Majetek a hospodaření

 1. Hmotná základna Sdružení vzniká z členských příspěvků, dotací, nadací, darů a vlastní hospodářské činnosti Sdružení.
 2. Dohled nad hospodařením Sdružení vykonává dozorčí rada.
 3. Majetek Sdružení slouží:
  1. ke krytí nezbytných potřeb spojených s činností Sdružení
  2. ke spolufinancování aktivit Nadace Klíček.
 4. V případě ukončení činnosti Sdružení se provede finanční vyúčtování převodem případných aktiv na konto Nadace Klíček.
 5. Není-li v konkrétním případě stanoveno jinak, nenese Sdružení odpovědnost za finanční závazky Nadace Klíček a Nadace Klíček nenese odpovědnost za finanční závazky Sdružení.

Článek 9 - Zánik Sdružení

 1. Sdružení zaniká rozhodnutím nejméně dvoutřetinové většiny svých členských subjektů.
 2. K majetkovému vypořádání bude valnou hromadou ustavena likvidační komise.

Přípravný výbor:

Monika Němcová, Josef Gruncl, Jiří Královec

V Praze dne 21. prosince 1992

 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-8 Nadační fond Klíček