Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka
sipka O nás

Motto

Historie

Personální obsazení

Statut

Výroční zpráva 2017

Kontakt

Sdružení Klíček

Publikace

Archiv

Ubytovna ve FNM

Cesta do Malejovic

Jak můžete pomoci?

Poděkování

Zajímavé odkazy

Kontakt na nás
 
Statut Nadačního fondu Klíček


Článek 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Nadační fond Klíček vznikl transformací "Nadace pro pomoc dětem, které onemocněly nádorem nebo leukémií, a jejich rodinám - KLÍČEK", vzniklého na základě zřizovací listiny ze dne 1. října 1991 a registrovaného obvodním úřadem pro Prahu 8 dne 4. října 1991, IČO 45247234. Transformace proběhla na základě zákona 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech.


 2. Nadační fond Klíček je právnickou osobou zaměřenou ke všeobecně prospěšným cílům s plnou způsobilostí k právům a povinnostem, jakož i k právním úkonům. Nadační fond Klíček vzniká zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze.


 3. Zřizovatelem fondu je Markéta Královcová.


 4. Sídlem Nadačního fondu Klíček je Praha 5, Renoirova 654 (zapsáno v říjnu 2004).


 5. Nadační fond je zřízen na dobu neurčitou. Důvody pro jeho zánik nastávají naplněním účelů, pro něž byl zřízen.

Článek 2
ÚČEL NADAČNÍHO FONDU

 1. Nadační fond je nezávislou a nevýdělečnou organizací, soustřeďující peněžní i nepeněžní prostředky a zajišťující jejich ekonomické využití v souladu se svým hlavním cílem a posláním, kterým je:

  1. Podpora dětské hospicové a respitní péče v České republice,


  2. podpora zřízení a provozování dětského hospice a ozdravného a vzdělávacího domu v Malejovicích u Uhlířských Janovic,


  3. podpora svépomocného rodičovského střediska v motolské nemocnici v Praze,


  4. podpora práv nemocných a hospitalizovaných dětí, především podpora společné hospitalizace rodiče (průvodce) spolu s dítětem,


  5. podpora zavádění nových rolí na dětská oddělení v ČR (zejm. role dobrovolníka, herního pracovníka),


  6. podpora péče o pozůstalé zemřelých dětí,


  7. podpora odstraňování bariér mezi zdravými a nemocnými a


  8. podpora občanského postoje a uvědomělého přístupu k vlastnímu životu a zdraví.

Článek 3
MAJETEK NADAČNÍHO FONDU

 1. Nadační fond jakožto tuzemská právnická osoba je oprávněn nabývat v souladu s obecně závaznými právními předpisy veškerý movitý i nemovitý majetek do svého vlastnictví.


 2. Majetek nadačního fondu musí být orgány a pracovníky nadačního fondu spravován v souladu se zásadami řádného hospodaření.


 3. Každá fyzická i právnická osoba tuzemská i zahraniční může se souhlasem nadačního fondu rozmnožit majetek Nadace, zejména formou darů, donací či příspěvků.


 4. V souladu se svým posláním je Nadační fond oprávněn držet a užívat svůj majetek a rovněž s ním jakýmkoli způsobem disponovat.


 5. Majetek nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem nadačního fondu (viz čl. 2) a na úhradu nákladů souvisejících se správou nadačního fondu.


 6. Příjmem nadačního fondu mohou být též příjmy z pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, pokud tyto činnosti vykonává Nadační fond vlastním jménem. Příjmem nadačního fondu jsou též úroky z prostředků nadačního fondu uložených v bance a splátky návratných finančních výpomocí či půjček poskytnutých nadačním fondem formou nadačního příspěvku.


 7. Majetek nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku. Peněžní prostředky nadačního fondu nelze půjčovat, to se netýká podpory projektu nadačním příspěvkem formou půjčky.

Článek 4
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

 1. Nadační fond poskytuje nadační příspěvky v souladu s účelem, pro který byl zřízen, a to na projekty, které sám vypíše, anebo na základě vlastního posouzení v případech, kdy shledá podporu nějakého projektu či záměru potřebnou a dohodne se o formě podpory s nositelem takového projektu nebo záměru. O poskytnutí nadačního příspěvku bude s příjemcem příspěvku sepsána písemná smlouva.


 2. Nadační příspěvky mohou být poskytnuty formou hmotného nebo peněžitého daru, návratné finanční výpomoci nebo půjčky se smluvním úrokem nižším, než je bankovní úvěrový úrok v době poskytnutí této formy nadačního příspěvku.


 3. Žadatelem o poskytnutí nadačního příspěvku může být jakákoli právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, pokud splňuje podmínky stanovené v bodě 4).


 4. Žadatel podává žádost písemně a ve stanoveném termínu. V žádosti uvede svou přesnou identifikaci (u fyzických osob rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo pasu a adresu trvalého bydliště, u právnických osob IČO a výpis z obchodního či jiného rejstříku, zapisuje-li se do něj), označení a podrobnou charakteristiku projektu, o jehož podporu se uchází (popř. detailní popis záměru, o podporu jehož realizace se uchází), předpokládanou výši nákladů a výnosů a požadovanou formu a výši nadačního příspěvku. Nadační fond může žadateli žadateli uložit povinnost doplnit žádost a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nedoplní-li žadatel svou žádost v uvedené lhůtě, pohlíží se na žádost, jako by nebyla podána. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhodne Nadační fond do dvou měsíců od podání žádosti nebo od podání jejího doplnění.


 5. Při poskytování nadačního příspěvku na základě vlastního posouzení potřebnosti (bez vypsání výběrového řízení) Nadační fond nejprve rozhodne o výběru projektu (záměru) a poté pověření zástupci nadaščního fondu projednají s autorem či nositelem projektu (záměru) formy možné spolupráce a podpory. Rozhodnutí o výběru projektu (záměru) není závazné. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje Nadační fond na základě žádosti vybraného autora či nositele projektu nebo záměru; k jejímu podání je tento žadatel nadačním fondem vyzván. Žádost musí mít stejné náležitosti, jako žádost dle bodu 4 tohoto článku statutu.


 6. O posyktnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadačního fondu. Pokud rada žádost neodmítne, je k projednání vždy zván předkladatel projektu. O rozhodnutí správní rady je předkladatel projektu informován písemně.


 7. Rozhodnutí správní rady o poskytnutí nadačního příspěvku obsahuje
  1. přesnou identifikaci žadatele


  2. označení projektu, který má být nadačním fondem podpořen


  3. formu nadačního příspěvku a jeho výši


  4. dobu splatnosti, pokud jde o nadační příspěvek poskytnutý formou návratné finanční výpomoci či půjčky


  5. stanovení výše podílu, kterým se Nadační fond bude podílet na příjmech plynoucích z projektu, pokud to bylo s žadatelem dohodnuto,
  6. případné další náležitosti, které správní rada stanoví


 8. Na základě rozhodnutí správní rady a v souladu s ním uzavře Nadační fond s žadatelem smlouvu o výši a podmínkách poskytnutí nadačního příspěvku, a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí správní rady, není-li po domluvě s žadatelem stanovena jiná lhůta. Nedojde-li k uzavření smlouvy v této lhůtě z důvodu překážek na straně žadatele, rozhodnutí správní rady se považuje za neúčinné a na žádost se hledí, jako by nebyla podána.


 9. Subjekt, jemuž byl nadační příspěvek poskytnut, je povinen předložit nadačnímu fondu závěrečnou správu o realizaci projektu včetně vyúčtování, a to ve lhůtě stanovené smlouvou. Na požádání Nadačního fondu je subjekt, jemuž byl nadační příspěvek poskytnut, povinen bez zbytečného odkladu prokázat, k jakému účelu a jakým způsobem byl předmětný nadační příspěvek použit.


 10. Při nesplnění podmínek stanovených smlouvou je subjekt, jemuž byl nadační příspěvek poskynut, povinen tento příspěvek nadačnímu fondu vrátit.

Článek 5
HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU

 1. Nadační fond je oprávněn ze svého majetku hradit výdaje související s jeho činností.


 2. Náklady související se správou Nadačního fondu se vedou odděleně od nadačních příspěvků.


 3. Celkové roční náklady Nadačního fondu související se správou Nadačního fondu nesmějí převýšit 17 procent majetku Nadačního fondu podle jeho stavu ke dni 31. prosince daného roku.


 4. O čerpání peněžních i nepeněžních prostředků Nadačního fondu a o poskytování nadačních příspěvků rozhoduje správní rada, vycházejíc přitom z podmínek, za jakých byly prostředky Nadačního fondu získány od jednotlivých sponzorů a z jiných zdrojů.


 5. Správním rokem Nadačního fondu je rok kalendářní.


 6. Stát, státní orgány a organizace ani jiné osoby právnické či fyzické včetně zřizovatele Nadačního fondu neodpovídají za závazky Nadačního fondu.


 7. Nadační fond neodpovídá za závazky státu, státních orgánů a organizací, jiných osob právnických a fyzických ani zřizovatele Nadačního fondu.


 8. Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na výslovně převzaté záruky výše zmíněných osob, ani jimi není dotčeno ručení podle obecně závazných právních předpisů.

Článek 6
ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU

 1. Orgány Nadačního fondu jsou

  1. čestný výbor Nadačního fondu,


  2. správní rada Nadačního fondu,


  3. ředitel Nadačního fondu, shledá-li správní rada jeho funkci v daném období účelnou.


  Čestný výbor


 2. Čestný výbor nemá výkonnou pravomoc, a je čestným orgánem Nadačního fondu, podporujícím jeho rozvoj a činnost. Sestává z význačných osobností společenského, kulturního a vědeckého života, které svojí autoritou a morálním kreditem zaručují řádný chod Nadačního fondu a garantují soulad jeho činnosti s jeho posláním. Existence čestného výboru není obligatorní a rozhodnutí o jeho zřízení či zrušení spadá pod výlučnou pravomoc správní rady.


 3. Čestný výbor Nadačního fondu se skládá nejméně ze tří členů volených na tříleté funkční období způsobem níže uvedeným.


 4. Členství v čestném výboru je nehonorované.


 5. Čestný výbor

  1. je každoročně seznamován s výsledky činnosti Nadačního fondu a vyjadřuje se k nim,

  2. projednává základní směry zaměření činnosti Nadačního fondu, oblasti výzkumu podporovaného Nadačním fondem a nejdůležitější projekty podporované Nadačním fondem a jím financované,


  3. dohlíží na to, zda činnost Nadačního fondu je v souladu s jeho posláním,


  4. navrhuje správní radě nové podněty,


  5. vyjadřuje se k hospodaření Nadačního fondu,


  6. spolupůsobí při rozšiřování věhlasu Nadačního fondu v ČR i v zahraničí,


  7. rozhoduje o uvolnění členů čestného výboru,


  8. doplňuje a rozmnožuje volbou své řady.


 6. Schůze čestného výboru se konají podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Schůzí jsou oprávněni se účastnit členové správní rady a ředitel Nadačního fondu.


 7. Jednání čestného výboru řídí a jeho schůzím předsedá předseda čestného výboru nebo jeho zástupce.


 8. Předsedou čestného výboru je jeho nejstarší člen, v jeho nepřítomnosti ho zastupuje další z členů čestného výboru podle stáří.


 9. Čestný výbor je schopen se usnášet, jsou-li na jeho schůzi přítomni alespoň tři jeho členové. Usnesení čestného výboru je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných členů čestného výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Pro volby nových členů čestného výboru platí zvláštní procesní ustanovení.


 10. Ze schůzí čestného výboru se pořizuje protokol, který podepisuje předsedající společně s alespoň jedním dalším členem čestného výboru. Jedno vyhotovení protokolu se ukládá v archívu Nadačního fondu.


 11. Čestný výbor doplňuje každoročně své řady volbou nových členů na uprázdněná místa. K platné volbě nového člena čestného výboru je nutná přítomnost alespoň jedné poloviny členů na volební schůzi čestného výboru. Zvolena je osoba, pro kterou se vysloví nadpoloviční většina přítomných členů čestného výboru. Znovuzvolení téže osoby za člena čestného výboru je možné.


 12. Vedle pravidelných doplňovacích voleb je čestný výbor oprávněn rozšířit volbou své řady, přičemž horní hranice počtu členů čestného výboru není stanovena. Pro takové volby se užije obdobně ustanovení předchozího odstavce.


 13. Členství v čestném výboru zaniká:

  1. uplynutí funkčního období člena,


  2. úmrtím člena,


  3. ztrátou způsobilosti člena k právním úkonům,


  4. písemnou rezignací na členství doručenou čestnému výboru,


  5. rozhodnutím čestného výboru o uvolnění z funkce.


 14. V případě, kdy se uvolní funkce člena čestného výboru z důvodů uvedených v odst. 13 písm. b) až e), provede čestný výbor na svém nejbližším zasedání doplňovací volbu nového člena na uprázdněné místo. Takto zvolenému členovi čestného výboru počíná běžet nové tříleté funkční období.


  Správní rada


 15. Správní rada je řídícím a statutárním orgánem Nadačního fondu. Do výlučné působnosti správní rady náleží:

  1. rozhodovat o změnách statutu Nadačního fondu, s výjimkou záležitostí stanovených zřizovatelem Nadačního fondu ve zřizovací resp. nadační listině,


  2. schvalovat rozpočet Nadačního fondu a jeho změny,


  3. schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti (dále jen "výroční zpráva"),


  4. rozhodovat o sloučení Nadačního fondu,


  5. rozhodovat o poskytování nadačních příspěvků v rámci pravidel vymezených statutem,


  6. volit nové členy správní rady a revizora, popř. dozorčí radu,


  7. rozhodovat o odvolání člena správní rady či revizora, popř. člena dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství či podmínky pro výkon funkce,


  8. v případě zániku Nadačního fondu stanovit likvidátora a stanovit výši jeho odměny,


  9. stanovit výši případné mimořádné odměny odměny za výkon funkce člena správní rady či revizora, popř. člena dozorčí rady,


  10. stanovit mzdu případným zaměstnancům Nadačního fondu,


  11. rozhodovat ve všech ostatních záležitostech Nadačního fondu, které si pro sebe vyhradí nebo kde není rozhodovací pravomoc přenesena na ředitele Nadačního fondu,


  12. zřídit, popř. zrušit čestný výbor Nadačního fondu,


  13. zřídit, popř. zrušit poradní orgán správní rady a vymezit podmínky pro jeho fungování.


 16. Správní rada má pět členů. Funkční období člena správní rady je tříleté, členství ve správní radě je nezastupitelné.


 17. Členové první správní rady jsou určeni nadační listinou. Jmenovaní členové první správní strany Nadačního fondu rozhodnou o délce svého funkčního období losem podle tohoto klíče: funkční období 2 členů bude jednoleté, funkční období 2 členů dvouleté a funkční období zbývajícího člena tříleté. Nadále pak budou volby členů správní rady probíhat podle odstavce 16) tohoto článku na tříleté funkční období.


 18. Správní rada se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a dvou dalších členů. Předsedu a místopředsedy volí správní rada ze svého středu.


 19. Správní rada se schází na svých pravidelných zasedáních nejméně dvakrát ročně.


 20. Jednání správní rady se účastní bez práva hlasovat ředitel Nadačního fondu. Přítomni mohou být rovněž členové čestného výboru.


 21. Jednání správní rady svolává, řídí a jeho pořad určuje její předseda, v případě jeho nepřítomnosti pak jeden z jejích místopředsedů. Nepověří-li předseda správní rady svým zastupováním jednoho z místopředsedů jmenovitě a nedohodnou-li se o jeho zastupování místopředsedové mezi sebou, rozhoduje o pověření místopředsedy zastupováním los.


 22. Správní rada je schopna se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna více než polovina jejích členů. K platnému rozhodnutí správní rady jsou potřebné hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů, není-li na jiném místě tohoto statutu stanoveno jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Pro volby nových členů správní rady platí zvláštní procesní ustanovení.


 23. O průběhu jednání a o rozhodnutích správní rady se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a - je-li ustanoven a přítomen - také ředitel Nadačního fondu. Jestliže některý člen správní rady hlasoval jinak než většina, musí být na jeho žádost jeho odchylné mínění (separátní votum) zaznamenáno do protokolu. Jedno vyhotovení zápisu z jednání správní rady se ukládá do archívu Nadačního fondu.


 24. V nutných případech může předseda správní rady, případně její místopředseda nebo ředitel Nadačního fondu zajistit vydání rozhodnutí správní rady per rollam, tj. na základě předchozího písemného souhlasu potřebné většiny členů správní rady.


 25. Správní rada doplňuje své řady volbou nových členů na uprázdněná místa. K platné volbě nového člena správní rady je nutná přítomnost alespoň dvou třetin členů na volební schůzi správní rady. Zvolena je osoba, pro kterou se vysloví nejméně tříčtvrtinová většina přítomných členů správní rady. Znovuzvolení téže osoby za člena správní rady je možné.


 26. Členství ve správní radě zaniká:

  1. uplynutím funkčního období člena,


  2. úmrtím člena,


  3. ztrátou způsobilosti člena k právním úkonům,


  4. písemnou rezignací na členství doručenou správní radě,


  5. rozhodnutím správní rady o odvolání člena z funkce na základě okolností neslučitelných s výkonem funkce člena správní rady nebo pro jeho nečinnost.


 27. V případě, kdy se uvolní funkce člena správní rady z důvodů uvedených v odst. 26 písm. b) až e), provede správní rada, zpravidla na svém nejbližším zasedání, doplňovací volbu nového člena na uprázdněné místo. Takto zvolenému členovi správní rady počíná jeho volbou běžet nové tříleté funkční období.


 28. Správní rada může stanovit, bude-li to považovat za potřebné, podrobnější procesní pravidla navazující na tento statut, dotýkající se zasedání správní rady a voleb jejích nových členů.


  Ředitel nadace


 29. Ředitel je výkonným a pomocným orgánem Nadačního fondu. Do funkce je jmenován a z ní odvoláván správní radou.


 30. Ředitel je vůči Nadačnímu fondu v pracovním poměru.


 31. Řediteli Nadačního fondu přísluší zejména:

  1. provádět rozhodnutí správní rady,


  2. připravovat podklady a materiály pro zasedání správní rady,


  3. přijímat v zastoupení Nadačního fondu dary, příspěvky a donace od sponzorů,


  4. navrhovat použití prostředků Nadačního fondu v souladu s jejím posláním a cíli,


  5. provádět další běžné operativní dispozice s majetkem Nadačního fondu a obhospodařovat peněžní i jiné prostředky Nadačního fondu,


  6. navrhovat rozhodnutí v zaměstnaneckých záležitostech pracovníků Nadačního fondu,


  7. vykonávat další působnost, kterou na něj přenesla správní rada.


 32. Řediteli Nadačního fondu napomáhají při plnění jeho úkolů případní ostatní zaměstnanci Nadačního fondu. Ostatní zaměstnanci Nadačního fondu jsou řediteli podřízeni.


 33. Za veškerou činnost zaměstnanců Nadačního fondu odpovídá ředitel správní radě.

Článek 7
PRÁVNÍ ÚKONY A ZASTUPOVÁNÍ NADAČNÍHO FONDU

 1. Jménem Nadačního fondu činí právní úkony, zastupuje jej navenek a za Nadační fond podepisuje předseda, resp. místopředseda, popřípadě jiný písemně pověřený člen správní rady, a v rozsahu stanoveném správní radou též ředitel Nadačního fondu.


 2. Případní jiní pracovníci Nadačního fondu jsou oprávněni jménem Nadačního fondu činit pouze právní úkony nezbytné ke splnění uložených pracovních úkolů v případech, kdy je tak stanoveno v pracovním řádu či jiných organizačních předpisech Nadačního fondu, anebo kdy je to v úředním či hospodářském styku obvyklé.

Článek 8
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ


Společná ustanovení

 1. Volby nového člena správní rady se účastní s hlasovacím právem též členové správní rady, kterým právě končí funkční období. Zvolením nového člena správní rady pozbývají tyto osoby členství a hlasovací právo ve správní radě.


 2. Zřizovatel Nadačního fondu je kdykoli oprávněn požadovat informace a zprávy o jednotlivých aktivitách i celkové činnosti Nadačního fondu, účastnit se jednání orgánů Nadačního fondu a seznamovat se s veškerými dokumenty a písemnostmi Nadačního fondu.

  Přechodná ustanovení

 3. Členové správní rady Nadačního fondu jsou pro první funkční období ustaveni do funkce zřizovatelem Nadačního fondu. 4. Závěrečná ustanovení

 5. V případě zániku Nadačního fondu ustaví správní rada likvidační komisi, která provede majetkové vypořádání.


 6. Jestliže by na základě obecně závazných právních předpisů či zásahem státního orgánu měl být Nadační fond zrušen nebo jeho jmění či výnos z jeho majetku by nemohl sloužit poslání, jež je v tomto statutu v souladu s vůlí zřizovatele uvedeno, budiž přihlédnuto k tomu, že existence a činnost Nadačního fondu měla být zaměřena ku pomoci vážně nemocným dětem a jejich rodinám, a proto veškerá aktiva Nadačního fondu by měla být použita v souladu s tímto účelem.


V Praze dne 31. prosince 1998

 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-18 Nadační fond Klíček